Kwaliteit en veiligheidswaarborging van onze peuteropvang

Kwaliteitsnormen volgens de wet kinderopvang

Iedere geregistreerde kinderopvangorganisatie in Nederland dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen en veiligheidseisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in de wet kinderopvang. Zo ook Spelendwijs Veenendaal.

Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke normen en eisen uit deze kinderopvang wet. Daarnaast is onze organisatie er dusdanig op ingericht dat wij ook zelf toezicht houden op de naleving hiervan. Dit doen wij door middel van meten en onderzoeken en investeren door mensen aan onze organisatie te binden die beschikken over het juiste kennis en ervaringsniveau .

Waarborging van de pedagogische kwaliteit

Naast de voorwaarden die wettelijk zijn vastgesteld hebben wij als kinderopvanginstelling ook te maken met pedagogische kwaliteit.  Dit heeft betrekking op de visie van onze organisatie. Zo kiezen wij als Spelendwijs Veenendaal bewust voor een kindgerichte manier van begeleiden van kinderen.

Daarnaast kiezen wij bewust voor pedagogisch medewerkesters die net zoals wij, overtuigd zijn dat het aanbieden van een kindgerichtprogramma vol met leuke en leerzame activiteiten de sleutel zijn in het vormen van peuters.

Meer over de eisen die wij stellen aan onze pedagogische medewerkester leest u hier.

Controle en toezicht

Wij als Spelendwijs zijn in eerste verantwoordelijk voor het creëren en aanbieden van een veilige en kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Wij als organisatie dienen te voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd. Als extra controle wordt er door de GGD controle en toezicht uitgevoerd op het naleven en het pedagogische klimaat. Dit gebeurt tijdens de voor u wellicht bekende GGD inspecties.

GGD inspecties

De bevindingen van de inspecties worden in de vorm van een rapportage gecommuniceerd met de gemeente Veenendaal en met onze organisatie. Als ouder of belangstellende kunt ook u deze rapportage inzien. Ze worden namelijk openbaar gepubliceerd.

convenant kwaliteit in de kinderopvang?

Als Spelendwijs Veenendaal zijn wij continue bezig met kwaliteitswaarborgring en met de veiligheid binnen onze peuteropvang. Wij sluiten ons dat ook volledig aan bij het convenant kwaliteit in de kinderopvang.

Dit convenant bestaat uit afspraken ten aanzien de normen en veiligheidseisen die aan huisvesting worden gesteld, het aantal kinderen per pedagogische medewerker, de grootte van de groep. Daarnaast geeft dit convenant richtlijnen ten aanzien van medezeggenschap van medewerkers en ouders, de informatieplicht en gezondheidsbevorderend beleid.