Algemene voorwaarden kinderopvang

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf Spelendwijs Veenendaal

Woord vooraf:

De Algemene Voorwaarden, zoals vastgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang, de Maatschappelijk Ondernemers Groep, Consumentenbond en Boink, de belangenvereniging voor ouders, worden door “kinderopvang Spelendwijs Veenendaal” erkend en gehanteerd bij de levering van haar diensten.

Deze leveringsvoorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de plaatsingsovereenkomst tussen de contractant en “Spelendwijs Veenendaal”.

Over de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze kinderopvangovereenkomsten.
Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal wijst hierdoor de toepasselijkheid van eventuele door de ouder/klant gebruikte algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien de ouder/klant eenmaal een overeenkomst met Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal heeft gesloten op basis van de algemene voorwaarden, of indien zij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit deel van iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

4. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle ondernemingen die met Spelendwijs Veenendaal gelieerd zijn, alsmede ten behoeve van hun werknemers en de door hen gedetacheerden.

Begripsbepalingen

Hierna wordt een aantal door Spelendwijs Veenendaal gebruikte begrippen gedefinieerd. De ouder/klant conformeert zich aan de begripsbepalingen, welke de navolgende zijn:

Ouder/klant: natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst afsluit voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg.

Peuterspeelzaal / kinderdagopvang: de feitelijke plaats waarin aan kinderen een spel- en speelaanbod en verzorging wordt geboden.

Een dagdeel: een ochtend van 5 uur en /of een middag van 4 uur van een werkdag.

Plaatsingsovereenkomst: overeenkomst tussen Spelendwijs Veenendaal en de ouder/klant.

Werkdagen: de dagen van de week, niet zijnde zaterdag of zondag, dan wel algemene erkende Feestdagen, dan wel vastgestelde regionale studiedagen/sluitingsdagen. Voor de algemene erkende feestdagen en sluitingsdagen vindt geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden.

Regionale studiedagen: de regionale studiedag is een vooraf vastgestelde dag (maximaal 1 per kalenderjaar) niet zijnde een feestdag, waarop het kinderdagverblijf gesloten is. Er vindt voor deze studiedag geen restitutie van betaling plaats.

Oudercommissie: advies- en overlegorgaan ingesteld door Spelendwijs Veenendaal, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/klanten van de geplaatste kinderen.

Tarieven

Aan ouder/klant deelt Spelendwijs Veenendaal jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor de invoering de tarieven mede. Spelendwijs Veenendaal behoudt zich het recht voor ten gevolge van wijzigingen in de CAO of anderszins de tarieven tussentijds aan te passen.

De dienst

1. Spelendwijs Veenendaal staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor het kinderdagverblijf in overeenstemming zijn met wettelijke eisen. Er worden dusdanige personele en materiële voorzieningen getroffen dat het kinderdagverblijf optimaal geschikt is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

2. De minimum afname van kinderopvang is 2 dagdelen.

3. De ouder/klant is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Spelendwijs Veenendaal is
vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

4. Spelendwijs Veenendaal en de ouder/klant dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind. Spelendwijs Veenendaal houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in verband met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de ouder/klant.

De huisregels die worden gehanteerd

Spelendwijs Veenendaal hanteert een huisregels die vermeld zijn op de website www.spelendwijsveenendaal.nl en die goedgekeurd zijn door de GGD Utrecht.

Plaatsingsovereenkomst

U sluit een plaatsingsovereenkomst af waarin een afnameduur van 52 weken per jaar wordt aangegaan. Betaling vindt 1 x per maand achteraf plaats. De factuur is als volgt opgebouwd:

  1. de afname van  2 dagdelen per week bestaande uit een morgendeel van 5 uur en / of een middagdeel van 4 uur of een andere combinatie van dagdelen,
  2. elke ochtend een fruitmoment met vers fruit,
  3. dagelijks een maaltijd tussen de middag met vers brood en beleg,
  4. feestdagen worden doorberekend.

Indien er sprake is van afwezigheid door ziekte, dan kunnen de gemiste dagdelen in overleg met de juf kosteloos worden ingehaald. Indien er sprake is van afwezigheid om welke andere reden dan ook, dan  vindt er geen compensatie plaats.

Einde van de overeenkomst

1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand per eerste  van de maand.

2. Voor Kinderopvang Spelendwijs Veenendaal geldt een opzegtermijn van één maand in geval er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen de ouder/klant enerzijds en (leidster(s) van) het kinderdagverblijf anderzijds, waaronder begrepen herhaalde en/of ernstige overtreding van de huisregels, zulke ter beoordeling van de regiomanager, dat voorzetting van kinderopvang in de redelijkheid niet langer van ons verlangd kan worden.

3. De overeenkomst kan zonder inachtneming van een opzegtermijn worden opgezegd:
a. als het kind ten behoeve waarvan de overeenkomst is afgesloten overlijdt;
b. als het kind, ten behoeve waarvan een overeenkomst is afgesloten blijvend invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijk bezoek aan het kinderdagverblijf door ons redelijkerwijs niet meer mogelijk wordt geacht;
c. in geval van ons faillissement of sluiting van het kinderdagverblijf waarvoor de overeenkomst is afgesloten;
d. bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen door de ouder/klant;
e. bij het wijzigen van de subsidiebeschikking vanuit de gemeente.

Annulering

Vanaf het moment dat de overeenkomst door de ouder/klant is aangegaan tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de ouder/klant de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, vóór de 1ste van de maand via info@spelendwijsveenendaal.nl . De annuleringstermijn bedraagt twee maanden. Bij een (gedeeltelijke) annulering van twee maanden of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, worden van twee maanden de opvangkosten zoals zij opgenomen zijn in de overeenkomst, in rekening gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Bij een (gedeeltelijke) annulering langer dan twee maanden voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht

1. Indien Spelendwijs Veenendaal haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/klant niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Spelendwijs Veenendaal schadeplichtig is.

2. Indien de overmacht situatie een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitenrechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Spelendwijs Veenendaal schadeplichtig is, ook niet in het geval dat Spelendwijs Veenendaal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/klant gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan Spelendwijs Veenendaal kunnen worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden zullen onder andere begrepen zijn stakingen, algemene vervoersproblemen en het optreden van besmettelijke ziekten onder de kinderen van het kinderdagverblijf.

4. Indien Spelendwijs Veenendaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft kunnen
voldoen, is Spelendwijs Veenendaal gerechtigd hetgeen zij reeds hebben uitgevoerd afzonderlijk aan ouder/klant in rekening te brengen. De ouder/klant is alsdan gehouden hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Betaling/niet tijdige betaling

1. De ouder/klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Spelendwijs Veenendaal

2. Betaling geschiedt per automatische incasso. De incassodatum is omstreeks de 2e van de volgende opvangmaand.

3. Als de ouder/klant niet betaald heeft binnen de vastgestelde betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zendt Spelendwijs Veenendaal schriftelijke aanmaningen. De ouder/klant wordt de gelegenheid geboden om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen. De
ouder/klant wordt gewaarschuwd dat bij uitblijven van betaling de overeenkomst kan worden beëindigd. Hetgeen betekent dat de ouder/klant de toegang tot de opvang zal worden ontzegd. De incasso van de verschuldigde betaling wordt uit handen gegeven aan een incassobureau. Indien de incassoprocedure wordt gestart, wordt de ouder/klant verplicht de incassokosten te betalen. Kwijtschelding is niet mogelijk aangezien het hier om feitelijke kosten gaat.

4. Inschakeling door de ouder/klant van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de
ouder/klant niet van zijn betalingsverplichting.

5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is Spelendwijs Veenendaal gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

6. Spelendwijs Veenendaal kan onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel een betalingsregeling aanbieden.

7. De ouder/klant blijft de overeengekomen bijdrage volgens de plaatsingsovereenkomst verschuldigd tijdens vakanties en ziekte van het kind en wanneer het kinderdagverblijf gesloten is wegens erkende feestdagen, vakanties en vastgestelde studiedagen.